Sabahattin Kudret Aksal Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler Book

Sabahattin Kudret Aksal Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler Book

Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler

Sabahattin Kudret Aksal, airli i ve oyun yazarl yan nda, a da yk c l m z n yaz k ki az yazm Ama her yazd nda belli bir dil ve slup kalitesini titizlikle korumay bilmi , al akg n ll ustas Ustal , yk lerini toplad iki kitab n n nemli d ller almas yla da belgelenmi durumda Gazoz A ac 1955 Sait Faik Hikaye Arma an n , Yaral Hayvan ise 1957 T Sabahattin Kudret Aksal, airli i ve oyun yazarl yan nda, a da yk c l m z n yaz k ki az yazm Ama her yazd nda belli bir dil ve slup kalitesini titizlikle korumay bilmi , al akg n ll ustas Ustal , yk lerini toplad iki kitab n n nemli d ller almas yla da belgelenmi durumda Gazoz A ac 1955 Sait Faik Hikaye Arma an n , Yaral Hayvan ise 1957 T rk Dil Kurumu sanat arma an n kazanm t Son iirlerini toplad Bat k Kent le ba lad m z B t n Eserleri dizisinin bu ikinci kitab nda Aksal n, 1940 ta K ll k dergisinde kan ilk yk s nden son yazd na kadar, yk alan ndaki b t n verimini bulacaks n z

Title : Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler
Author :  Sabahattin Kudret Aksal
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 347 pages

Rating: 4.6

Reviewer: 8109 Reviews

Download Online Han Duvarları Book by Faruk Nafiz Çamlıbel

Download Online Han Duvarları Book by Faruk Nafiz Çamlıbel

Han Duvarları

Ya z atlar ki nedi, me in k rba aklad ,Bir dakika araba yerinde duraklad.G zlerimin n nden ge ti kervansaraylar dizelerinin nl airi Faruk Nafiz aml bel den Han Duvarlar Hatta bana insanlara nispetle yak nd r Bah emde len ku diyen Faruk Nafiz in iirlerini bir araya getirenbu kitapta Han Duvarlar ve Bir m r B yle Ge ti kitaplar na yer verildi.Ayr ca ai Ya z atlar ki nedi, me in k rba aklad ,Bir dakika araba yerinde duraklad.G zlerimin n nden ge ti kervansaraylar dizelerinin nl airi Faruk Nafiz aml bel den Han Duvarlar Hatta bana insanlara nispetle yak nd r Bah emde len ku diyen Faruk Nafiz in iirlerini bir araya getirenbu kitapta Han Duvarlar ve Bir m r B yle Ge ti kitaplar na yer verildi.Ayr ca airin l m nden sonra sakl kalandefterlerinden yap lan bir se me de ilk kezHan Duvarlar nda okurla bulu tu

Title : Han Duvarları
Author :  Faruk Nafiz Çamlıbel
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 255 pages

Rating: 4.3

Reviewer: 3463 Reviews

Çankaya Book by Falih Rıfkı Atay

Çankaya Book by Falih Rıfkı Atay

Çankaya

Haber vereyim ki Atat rk ne yapt n , nas l yapaca n , kimlere ne yapt raca n , kimleri nerede nas l kullanaca n bilen pek hesapl bir adamd Yapm olduklar zerinde istedi iniz tenkidlerde bulunabilirsiniz Fakat kendi varmak istedi ine ula maktan ba ka bir ey d nmeyen, dostluklar n n, yak nl klar n n, s zde s rda l klar n n st nde bilhassa kendi kendine ve Haber vereyim ki Atat rk ne yapt n , nas l yapaca n , kimlere ne yapt raca n , kimleri nerede nas l kullanaca n bilen pek hesapl bir adamd Yapm olduklar zerinde istedi iniz tenkidlerde bulunabilirsiniz Fakat kendi varmak istedi ine ula maktan ba ka bir ey d nmeyen, dostluklar n n, yak nl klar n n, s zde s rda l klar n n st nde bilhassa kendi kendine vefal bir lider oldu u su g t rmez bir ger ektir Falih R fk Atay Kurdu u Cumhuriyet le ad n tarihin anl sayfalar na yazd ran, T rk n ne oldu unu d nyaya g steren, ola an st artlarda ortaya km s ra d bir liderdi Atat rk O, i gal edilmemi yeri, zaptedilmemi topra kalmayan bir milletin k llerinden do mas na nderlik etti.B y k ba ar lara imza atm Atat rk hakk nda bir ok kitap ve makale yaz ld Atat rk hakk ndaki her ey etrafl ca tart ld , h l tart l yor Bu yaz lar n bir o u ancak Atat rk ld kten sonra yaz ld i in, onu tan yanlar n ilk elden verdi i bilgilerin k ymet i harbiyesi daha nemlidir.Falih R fk Atay 1923 den 1938 e kadar Atat rk n yan nda bulunmu , onun ya ad klar n bizzat kendisinden dinlemi ve hatta bir o una ahit olmu devrin nemli gazetecilerindendir ankaya Atat rk do umundan okul y llar na, sava t cephelerden yapt ink laplara, tart ma sofralar ndan insani y nlerine kadar her detay anektodlara yer vererek anlatan muazzam bir al ma

Title : Çankaya
Author :  Falih Rıfkı Atay
Language : Turkish
Isbn : 9756461055
Format : Paperback
Pages : 632 pages

Rating: 4.2

Reviewer: 5690 Reviews

Sinekli Bakkal PDF by Halide Edib Adıvar

Sinekli Bakkal PDF by Halide Edib Adıvar

Sinekli Bakkal

Ad var n bug ne kadar defalarca bas lm , milyonlarca okur taraf ndan okunmu ve g ncelli ini hi yitirmemi roman Sinekli Bakkal, T rk roman i erisinde zel bir yere sahip Roman, dendi inde akl m za gelen ilk kitaplardan biri olan bu yap t Selim leri nin yazd sons z e li inde sunuyoruz.Defalarca bas lm , ku aklardan ku aklara ula abilmi Sinekli Bakkal, II Ab Ad var n bug ne kadar defalarca bas lm , milyonlarca okur taraf ndan okunmu ve g ncelli ini hi yitirmemi roman Sinekli Bakkal, T rk roman i erisinde zel bir yere sahip Roman, dendi inde akl m za gelen ilk kitaplardan biri olan bu yap t Selim leri nin yazd sons z e li inde sunuyoruz.Defalarca bas lm , ku aklardan ku aklara ula abilmi Sinekli Bakkal, II Abd lhamid d nemini bir ge mi zaman dekoru n nde yans tarak, eskiden yeniye devral nmas gereken k lt r, sanat ve t re de erleri zerinde durur Bir anlamda, yazar ve eseri, tarihi s reklilik aray i erisindedirler

Title : Sinekli Bakkal
Author :  Halide Edib Adıvar
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 476 pages

Rating: 4.8

Reviewer: 6931 Reviews

Memleket Hikâyeleri Book by Refik Halid Karay

Memleket Hikâyeleri Book by Refik Halid Karay

Memleket Hikâyeleri

Memleket Hik yeleri T rk edebiyat nda Anadolunun en hakiki hik yeleridir Anadolu Memleket Hik yelerinde b t n ger ek varl ve i d nyas yla kar m za getirilmi tir Nihad Sami Banarl Geni n n mizah ve siyasal yergi yaz lar yla sa layan Refik Halidin mizah yaz lar gibi hik yeleri de edebiyat m z n bu alan nda bir a ama olmu tur O zamana kadar stanbul s n rlar d Memleket Hik yeleri T rk edebiyat nda Anadolunun en hakiki hik yeleridir Anadolu Memleket Hik yelerinde b t n ger ek varl ve i d nyas yla kar m za getirilmi tir Nihad Sami Banarl Geni n n mizah ve siyasal yergi yaz lar yla sa layan Refik Halidin mizah yaz lar gibi hik yeleri de edebiyat m z n bu alan nda bir a ama olmu tur O zamana kadar stanbul s n rlar d na kamayan T rk hik yesini Anadoluya y neltmekle hik yecili imize yeni bir ufuk a m , yeni bir soluk getirmi tir Cevdet Kudret, T rk Edebiyat nda Hik ye ve RomanRefik Halidin anlatt olaylar b t n yle ya ad d nemin olaylar d r Memleket Hik yeleri ile Gurbet Hik yelerinde canland r lan ki ilerin o u adeta canl d r B t n bu y nleriyle Halide Edip onun yaln z T rk edebiyat n n de il, Rus ve Amerikan edebiyatlar ndan sonra, hik yecilikte cihan l s nde n planda bir yer i gal edebilecek bir hik yecimiz oldu unu belirtir Tanzimattan Bug ne Edebiyat lar Ansiklopedisi

Title : Memleket Hikâyeleri
Author :  Refik Halid Karay
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 197 pages

Rating: 4.9

Reviewer: 9576 Reviews

Kerem ile Aslı Book by Anonymous

Kerem ile Aslı Book by Anonymous

Kerem ile Aslı

Ke i bah esinde bir g zel g rd mAkl m ba mdan ald , ne areTaram z lf n , d km y z neSeherde sevdaya sald , ne areBen de bildim, bu bir ke i k z d rSeherde km tan y ld z d rDar lm g zel bana k sm t rHalimden bilmezsiniz ne are Isfahan ah n n o lu Kerem sarayda g revli olan bir ke i in k z Asl han a k olur nceden s z vermesine ra men ke i , k z n Ke i bah esinde bir g zel g rd mAkl m ba mdan ald , ne areTaram z lf n , d km y z neSeherde sevdaya sald , ne areBen de bildim, bu bir ke i k z d rSeherde km tan y ld z d rDar lm g zel bana k sm t rHalimden bilmezsiniz ne are Isfahan ah n n o lu Kerem sarayda g revli olan bir ke i in k z Asl han a k olur nceden s z vermesine ra men ke i , k z n ah n o luna vermek istemez ve k z ile birlikte diyar diyar ka maya ba lar Sevdi ini bulmak i in Kerem de onlar n pe inden gider.16 y zy l halk edebiyat n n en nemli eserlerinden biri olan Kerem ile Asl da farkl dinlere mensup iki gencin birbirine kavu mak i in ekti i s k nt lar ve kar la t klar g l kler basit ve ak c bir dille anlat l yor

Title : Kerem ile Aslı
Author :  Anonymous
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 184 pages

Rating: 4.5

Reviewer: 3461 Reviews

Kendi Gök Kubbemiz Book by Yahya Kemal Beyatlı

Kendi Gök Kubbemiz Book by Yahya Kemal Beyatlı

Kendi Gök Kubbemiz

Yahya Kemal, en guzel iirlerini 20 yuzy lda yazm t r Bu bak mdan da Turk iirine gu lu bir ses ve soluk getirmi tir Ona gore iir, her eyden once dil, istif ve ahenktir Yahya Kemal iirlerinde tarihimizi, musikimizi, degerlerimizi, butun kultur varl klar m z , medeniyetimizi ideolojiye bulamadan en guzel ekilde ve sanat olarak i lemi tir Kendi Gok Kubbemiz, ya ad Yahya Kemal, en gu zel iirlerini 20 yu zy lda yazm t r Bu bak mdan da Tu rk iirine gu lu bir ses ve soluk getirmi tir Ona go re iir, her eyden o nce dil, istif ve ahenktir Yahya Kemal iirlerinde tarihimizi, musikimizi, deg erlerimizi, bu tu n ku ltu r varl klar m z , medeniyetimizi ideolojiye bulamadan en gu zel ekilde ve sanat olarak i lemi tir Kendi Go k Kubbemiz, ya ad g ana ruhunu yans tan bir milletin yeri ve go g u yle bu tu n bir du nyan n terennu mu du r Bu du nyada Su leymaniye de Bayram Sabah , rindlik, ufuk, a k, musiki, Erenko yu nde Bahar ve vatan vard r stanbul un fethinin bize kazand rd g Mihriya r sal narak Bog azi i nde dola r Onun iirleriyle ge mi , i imizde ya ar Biz, atalarla bulu ur ve geleceg e kanat a ar z Yahya Kemal bize, ge mi i gu nden ve gelecekten ay rmadan onunla i i e sunar Bu sunu ta be er zaaflardan ok insan deg erler o ne kar G nl m, dilim, kan m ve mizac mla sizdenim D nya ve ahrette vatanda lar m benim

Title : Kendi Gök Kubbemiz
Author :  Yahya Kemal Beyatlı
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 102 pages

Rating: 4.3

Reviewer: 4459 Reviews

Download Çağlayanlar PDF by Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Download Çağlayanlar PDF by Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Çağlayanlar

a layanlar da yer alan hikayeler tamamen vatani ve milli duygularla yaz lm nesirlerdir Trablusgarp Sava dolay s yla kaleme ald Padi ah m Al n z Menek elerimi, Veriniz G l m adl hikayesi, Anadolu insan n n mert ve heybetli yap s n n dile getirildi i z mc hikayesi, G destan ndan al nan bir konu etraf nda olu turulmu Alt n Ordu hikayesi gibi konusunu T rk dest a layanlar da yer alan hikayeler tamamen vatani ve milli duygularla yaz lm nesirlerdir Trablusgarp Sava dolay s yla kaleme ald Padi ah m Al n z Menek elerimi, Veriniz G l m adl hikayesi, Anadolu insan n n mert ve heybetli yap s n n dile getirildi i z mc hikayesi, G destan ndan al nan bir konu etraf nda olu turulmu Alt n Ordu hikayesi gibi konusunu T rk destanlar ndan, T rk tarihinden ve ahit oldu u Trablusgarp, Balkan, I D nya ve Kurtulu Sava lar n n uyand rd derin duygu ve ac lardan alan ve toplam 18 hikayeden olu an a layanlar halka milli ve vatani bir uur kazand rmak amac yla da kaleme al nm t r

Title : Çağlayanlar
Author :  Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Language : Turkish
Isbn : 9757747467
Format : Paperback
Pages : 175 pages

Rating: 4.4

Reviewer: 2640 Reviews

PDF Download Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç – Melek Sanmıştım Şeytanı by Hüseyin Rahmi Gürpınar

PDF Download Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç – Melek Sanmıştım Şeytanı by Hüseyin Rahmi Gürpınar

Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç - Melek Sanmıştım Şeytanı

T rk edebiyat n n kilometre ta lar ndan biri olan H seyin Rahmi G rp nar, g nl k ya am dile getirirken mizah gesini her zaman n plana kartm t r Bu kitapta yer alan Kuyrukluy ld z Alt nda Bir zdiva ve Melek Sanm t m eytan adl yap tlar gen okurlar m z i in zenle sadele tirilmi tir.D nyaya arpmas beklenen Halley kuyrukluy ld z bu felakete yol a maz ama sta T rk edebiyat n n kilometre ta lar ndan biri olan H seyin Rahmi G rp nar, g nl k ya am dile getirirken mizah gesini her zaman n plana kartm t r Bu kitapta yer alan Kuyrukluy ld z Alt nda Bir zdiva ve Melek Sanm t m eytan adl yap tlar gen okurlar m z i in zenle sadele tirilmi tir.D nyaya arpmas beklenen Halley kuyrukluy ld z bu felakete yol a maz ama stanbul insan n n hayat nda epey bir alkant ya yol a ar Melek Sanm t m eytan adl yk derlemesinde ise yine d neminin stanbul halk n n mahalle aralar nda ya ad klar , evlerin i inde olup bitenler b y k bir canl l kla izilir

Title : Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç – Melek Sanmıştım Şeytanı
Author :  Hüseyin Rahmi Gürpınar
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 232 pages

Rating: 4.6

Reviewer: 6913 Reviews