Download Online Derviş ve Ölüm Book by Meša Selimović

Download Online Derviş ve Ölüm Book by Meša Selimović

Derviş ve Ölüm

Usta yazar Me a Selimovi ten otuz de i ik dile evrilmi , nemli edebiyat d llerine lay k g r lm bir ba yap t Bo nak yazar Selimovi in1967 de yay mlanan Dervi ve l m adl roman , de i ik d nemlerde bir ok ele tirmenin inceleme konusu edindi i, ayr ca ge ti imiz y llarda bir T rk talyan ortak yap m ile sinemaya da aktar lm olup otuz de i ik dile evrilmi ve bi Usta yazar Me a Selimovi ten otuz de i ik dile evrilmi , nemli edebiyat d llerine lay k g r lm bir ba yap t Bo nak yazar Selimovi in1967 de yay mlanan Dervi ve l m adl roman , de i ik d nemlerde bir ok ele tirmenin inceleme konusu edindi i, ayr ca ge ti imiz y llarda bir T rk talyan ortak yap m ile sinemaya da aktar lm olup otuz de i ik dile evrilmi ve bir ok nemli edebiyat d l ne lay k g r lm t Kitap, MEB in tavsiye etti i 100 Temel Eser listesinde de yer al yor.Me a Selimovi , Dervi ve l m de mutlak din do rular zerine kurulu d nyas nda ya ayan Ahmed Nureddin in, erkek karde inin su suz yere tutuklan p idam edilmesinden sonra d t derin karma ay resmederken insan n ruh d nyas ndaki eli kileri, gelgitleri incelikle i ler l m, ya am, aidiyet, iktidar, iktidar n gereklilikleri ve de i mez de erlerin hayat prati ine yans mas etraf nda dola rken insanl k durumlar n merkeze alan muhte em bir eser ortaya koyar Yugoslavya da edebiyat dersleri program nda yer alan Dervi ve l m deki izlekler, romana evrensel bir boyut kazand r r Tarihsel d nemlere veya ko ullara ba l zel durumlardan ok, insan do as n n yap s , zaaflar ve ihtiraslar etraf nda d nen roman m thi bir i e bak rne idir II D nya Sava esnas nda amans z at malar n cereyan etti i Bosna da sava a bizzat kat lan ve sava n insan ruhunda a t yaralar m r boyu i inde ta yan birisidir Selimovi Ger ek hayatta 1944 y l sonlar nda, Partizan ve ayn zamanda Tuzla Asker B lge Komutanl nda subay olan a abeyi evki Selimovi in, III Kolordu Asker Mahkemesi karar yla kur una dizilmesi ve bu olay n Me a Selimovi in ruhunda a t yara, devrim ve iktidar ile devrimin evlatlar aras ndaki ili kileri yeniden okumas , Dervi ve l m n yaz lmas n n arkas ndaki nemli bir motiftir Nitekim romanda da, erkek karde inin su suz yere idam edilmesi eyh Ahmed Nureddin in hayat nda esasl bir k r lma yarat r O zamana kadar iktidar ile bir sorunu olmayan Nureddin, bu olaydan sonra gizli bir fkeye kap l r ve isyan eder kan isyan sonucu ld r len Kad n n yerine art k Nureddin ge mi tir art k iktidar sahibi, kendisidir Ancak iktidar n yle bir yap s vard r ki sahibi ni, en yak n dostu ile iktidar aras nda bir se im yapmak zorunda b rakacakt r Ve bu se imin sonu lar na katlanmak

Title : Derviş ve Ölüm
Author :  Meša Selimović
Language : Turkish
Isbn : 9752639518
Format :
Pages : 430 pages

Rating: 4.2

Reviewer: 4297 Reviews