Read Boğaziçi Şıngır Mıngır Book by Salâh Birsel

Read Boğaziçi Şıngır Mıngır Book by Salâh Birsel

Boğaziçi Şıngır Mıngır

Bo azi i, d nya co rafyas n n en g zel kesitlerinden biri Do an n, tarihin ve imdiki zaman n benzersiz bir ala m zerine ok ey yaz ld iki bin y ld r, ama Salah Birsel in Bo azi i ng r M ng r ba ka G n n her saat nda nas l renk de i tiriyorsa, Birsel in slubu da yle Enis Batur

Title : Boğaziçi Şıngır Mıngır
Author :  Salâh Birsel
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 456 pages

Rating: 4.3

Reviewer: 4554 Reviews

Book Read Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz by Aziz Nesin

Book Read Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz by Aziz Nesin

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Aziz Nesin Ya ar Ne Ya ar Ne Ya amaz nce radyo oyunu olarak yazd Kazand b y k ba ar st ne sahne oyunu haline getirdi Israrlar zerine senaryosunu yazd o u tiyatrocudan oldu u gibi, bu kez de filmciden telif hakk n alamad Bir haftal k gazetede izgi roman yay mland Ard ndan televizyon senaryosunu yazd Okurlar n iste i, evrenin bask s art nca sonunda Aziz Nesin Ya ar Ne Ya ar Ne Ya amaz nce radyo oyunu olarak yazd Kazand b y k ba ar st ne sahne oyunu haline getirdi Israrlar zerine senaryosunu yazd o u tiyatrocudan oldu u gibi, bu kez de filmciden telif hakk n alamad Bir haftal k gazetede izgi roman yay mland Ard ndan televizyon senaryosunu yazd Okurlar n iste i, evrenin bask s art nca sonunda Ya ar Ya amaz, u an elinizde tuttu unuz roman oldu.Kitab n giri yaz s n kaleme alan Meral elen bu b y k ilgiyi Ya ar Ya amaz n a z ndan yle a kl yor n m n bu kadar yayg nla mas na, beni bu kadar sevmenize ilk zamanlar ak l erdiremiyordum ama, imdi biliyorum art k Nas l hepimizde biraz Don Ki ot luk varsa, demek biraz da Ya ar Ya amaz l k varm Ba ma gelenler yabanc n z olsayd , sever miydiniz beni, arar m yd n z

Title : Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
Author :  Aziz Nesin
Language : Turkish
Isbn : 9754180946
Format : Paperback
Pages : 343 pages

Rating: 4.5

Reviewer: 9326 Reviews

Rıfat Ilgaz Karartma Geceleri Book

Rıfat Ilgaz Karartma Geceleri Book

Karartma Geceleri

kinci D nya Sava n n s n rlar m za dayand 1944 y l lkede, ekmek, eker, yakacak gibi temel ihtiya maddeleri karneye ba lanm , d ar dan gelebilecek ani bask nlar nlemek amac yla geceleri her yerde karartma uygulamas ba lam t r airlere, yazarlara, d n rlere bask uygulanan bir d nemdir ayn zamanda.Bu s k nt l g nlerde, bir ayd n, air ve edebiyat retm kinci D nya Sava n n s n rlar m za dayand 1944 y l lkede, ekmek, eker, yakacak gibi temel ihtiya maddeleri karneye ba lanm , d ar dan gelebilecek ani bask nlar nlemek amac yla geceleri her yerde karartma uygulamas ba lam t r airlere, yazarlara, d n rlere bask uygulanan bir d nemdir ayn zamanda.Bu s k nt l g nlerde, bir ayd n, air ve edebiyat retmeni olan Mustafa Ural yazd ve toplat lan iir kitab nedeniyle aranmaktad r Sa l k problemleri vard r ve hemen teslim olmak istemez stanbul un so uk ve karart lm sokaklar na, e dost evlerine s n r Tutukland zaman sava bitmi tir, ama sava y llar n n T rkiye de b rakt izler daha uzun s re silinemeyecektir.R fat Ilgaz, Karartma Geceleri nde Mustafa Ural n ka yk s n anlat rken, sava n etkisindeki lkemizin 1940 l y llar na da k tutuyor

Title : Karartma Geceleri
Author :  Rıfat Ilgaz
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 269 pages

Rating: 4.4

Reviewer: 2043 Reviews

Halikarnas Balıkçısı Aganta Burina Burinata Book

Halikarnas Balıkçısı Aganta Burina Burinata Book

Aganta Burina Burinata

Bal k lar, s nger avc lar , dalg lar, gemicilerHalikarnas Bal k s n n hikaye ve romanlar yla gelen bu tipler, sadece edebiyata ilk kez geldikleri i in ilgin de ildirler Bal k , denize ba l olarak, g zelli i, zg rl , ba kald r y , insano lunun ge mi teki ve gelecekteki aray lar n kay plar n , bunal mlar n , korkular n , k rar gibi kendili inden alabild Bal k lar, s nger avc lar , dalg lar, gemicilerHalikarnas Bal k s n n hikaye ve romanlar yla gelen bu tipler, sadece edebiyata ilk kez geldikleri i in ilgin de ildirler Bal k , denize ba l olarak, g zelli i, zg rl , ba kald r y , insano lunun ge mi teki ve gelecekteki aray lar n kay plar n , bunal mlar n , korkular n , k rar gibi kendili inden alabildi ine etkin bir anlat mla ortaya koyarak, a da insanc l bak la eski uygarl klar aras ndaki ba lar g stermi tir.Bal k n n ilk roman olan Agata Burina Burinata, yazar n iirli ve m zikli dilinin, do a ve insan sevgisinin, tan t m ve duygusal g c n n en g zel rneklerinden biridir

Title : Aganta Burina Burinata
Author :  Halikarnas Balıkçısı
Language : Turkish
Isbn : 9754941882
Format : Paperback
Pages : 192 pages

Rating: 4.1

Reviewer: 8618 Reviews

Download Esir Şehrin İnsanları (Esir Şehir Üçlemesi, #1) Book by Kemal Tahir

Download Esir Şehrin İnsanları (Esir Şehir Üçlemesi, #1) Book by Kemal Tahir

Esir Şehrin İnsanları (Esir Şehir Üçlemesi, #1)

Esir ehir lemesi edebiyat m z n g l ve klasikle mi ismi Kemal Tahir in ba yap tlar ndand r Her b y k ve klasik yap t gibi, bir ya da birden ok problemati i m kemmel bir bi imde i leyen bu nehir roman dizisinin ilk kitab olan Esir ehrin nsanlar nda Kemal Tahir, M tareke D nemi Osmanl ayd n n n ve stanbul unun destans direni inin ve m cadelesinin benzersiz Esir ehir lemesi edebiyat m z n g l ve klasikle mi ismi Kemal Tahir in ba yap tlar ndand r Her b y k ve klasik yap t gibi, bir ya da birden ok problemati i m kemmel bir bi imde i leyen bu nehir roman dizisinin ilk kitab olan Esir ehrin nsanlar nda Kemal Tahir, M tareke D nemi Osmanl ayd n n n ve stanbul unun destans direni inin ve m cadelesinin benzersiz bir foto raf n ekmektedir.Kurtulu Sava ncesinin anlat ld pek ok roman yaz lm t r ku kusuz, ama hi biri bu denli edebi ve l ms z olamam t r T rkiye yi, T rkleri sahiden tan mak isteyen yerli yabanc herkes Kemal Tahir i okumak, anlamak zorundad r Halit Refi

Title : Esir Şehrin İnsanları (Esir Şehir Üçlemesi, #1)
Author :  Kemal Tahir
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 448 pages

Rating: 4.8

Reviewer: 2605 Reviews

Book Read İbrahim Efendi Konağı by Samiha Ayverdi

Book Read İbrahim Efendi Konağı by Samiha Ayverdi

İbrahim Efendi Konağı

Bu kitap ne bir hikayedir ne masal ne de roman zaman , mekan , vak alar , ah slar , isimleri hatta vak alar n seyri, s ras ve detaylar n n y zde doksan ile otantik ve ya anm bir devrin, ger ek ve ya anm bir hayat tablosudur Biz, mparatorluk T rkiyesi nin hemen de son evlatlar i inde ha r ne ir oldu umuz askeri, siyasi, i timai ve iktisadi bir tarih meydan nd Bu kitap ne bir hikayedir ne masal ne de roman zaman , mekan , vak alar , ah slar , isimleri hatta vak alar n seyri, s ras ve detaylar n n y zde doksan ile otantik ve ya anm bir devrin, ger ek ve ya anm bir hayat tablosudur Biz, mparatorluk T rkiyesi nin hemen de son evlatlar i inde ha r ne ir oldu umuz askeri, siyasi, i timai ve iktisadi bir tarih meydan nda k e kapmaca oynam kimseler olarak, g r p duyduklar m z , tad p koklad klar m z , kudretimiz l s nde, gelecek nesillere intikal ettirmek mecburiyetinin alt nda bulunuyoruz te bu kitab n meydana gelmesi de o vazife hissinin bir netice ve zar retinden ibarettir

Title : İbrahim Efendi Konağı
Author :  Samiha Ayverdi
Language : Turkish
Isbn : 9757663476
Format :
Pages : 440 pages

Rating: 4.3

Reviewer: 7565 Reviews

Book Download Beş Şehir by Ahmet Hamdi Tanpınar

Book Download Beş Şehir by Ahmet Hamdi Tanpınar

Beş Şehir

Be ehir in as l konusu hayat m zda kaybolan eylerin ard ndan duyulan z nt ile yeniye kar beslenen i tiyakt r lk bak ta birbiriyle at r g r nen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birle tirebiliriz Bu sevginin kendisine er eve olarak se ti i ehirler, benim hayat m n tesad fleridir Bu itibarla onlar n arkas nda kendi insan m z ve hayat m z , vatan n manev eh Be ehir in as l konusu hayat m zda kaybolan eylerin ard ndan duyulan z nt ile yeniye kar beslenen i tiyakt r lk bak ta birbiriyle at r g r nen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birle tirebiliriz Bu sevginin kendisine er eve olarak se ti i ehirler, benim hayat m n tesad fleridir Bu itibarla onlar n arkas nda kendi insan m z ve hayat m z , vatan n manev ehresi olan k lt r m z g rmek daha da do ru olur.Bizden evvelki nesiller gibi bizim neslimiz de, bu de erlere, imdi medeniyet de i mesi dedi imiz, b t n ya ama mitlerimizin ba l oldu u uzun ve sars c tecr benin bizi getirdi i sert d neme lerden bakt Y z elli senedir hep onun u urumlar na sarkt k Onun dirseklerinden arkada b rakt m z yolu ve uzakta zahmetimize g len vaitli manzaray seyrettik

Title : Beş Şehir
Author :  Ahmet Hamdi Tanpınar
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 232 pages

Rating: 4.2

Reviewer: 7427 Reviews

Download Online Gora Book by Rabindranath Tagore

Download Online Gora Book by Rabindranath Tagore

Gora

Vast in its scope and rich in thought Gora has been acclaimed as a monumental work in the history of Bengali fiction The story reflects the social, political and religious scene in Bengal at the turn of the century The forces that were operating in Bengal at that time were one of the intense nationalism and revival of ancient spiritual values and also that of liberal wes Vast in its scope and rich in thought Gora has been acclaimed as a monumental work in the history of Bengali fiction The story reflects the social, political and religious scene in Bengal at the turn of the century The forces that were operating in Bengal at that time were one of the intense nationalism and revival of ancient spiritual values and also that of liberal western thought What makes Gora a great prose epic is not only its social content but also its brilliant story of self searching, of resolution, of conflicts and of self discovery

Title : Gora
Author :  Rabindranath Tagore
Language : German
Isbn : 3491961300
Format :
Pages : 580 pages

Rating: 4.4

Reviewer: 2064 Reviews

Sabahattin Kudret Aksal Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler Book

Sabahattin Kudret Aksal Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler Book

Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler

Sabahattin Kudret Aksal, airli i ve oyun yazarl yan nda, a da yk c l m z n yaz k ki az yazm Ama her yazd nda belli bir dil ve slup kalitesini titizlikle korumay bilmi , al akg n ll ustas Ustal , yk lerini toplad iki kitab n n nemli d ller almas yla da belgelenmi durumda Gazoz A ac 1955 Sait Faik Hikaye Arma an n , Yaral Hayvan ise 1957 T Sabahattin Kudret Aksal, airli i ve oyun yazarl yan nda, a da yk c l m z n yaz k ki az yazm Ama her yazd nda belli bir dil ve slup kalitesini titizlikle korumay bilmi , al akg n ll ustas Ustal , yk lerini toplad iki kitab n n nemli d ller almas yla da belgelenmi durumda Gazoz A ac 1955 Sait Faik Hikaye Arma an n , Yaral Hayvan ise 1957 T rk Dil Kurumu sanat arma an n kazanm t Son iirlerini toplad Bat k Kent le ba lad m z B t n Eserleri dizisinin bu ikinci kitab nda Aksal n, 1940 ta K ll k dergisinde kan ilk yk s nden son yazd na kadar, yk alan ndaki b t n verimini bulacaks n z

Title : Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler
Author :  Sabahattin Kudret Aksal
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 347 pages

Rating: 4.6

Reviewer: 8109 Reviews