Sinekli Bakkal PDF by Halide Edib Adıvar

Sinekli Bakkal PDF by Halide Edib Adıvar

Sinekli Bakkal

Ad var n bug ne kadar defalarca bas lm , milyonlarca okur taraf ndan okunmu ve g ncelli ini hi yitirmemi roman Sinekli Bakkal, T rk roman i erisinde zel bir yere sahip Roman, dendi inde akl m za gelen ilk kitaplardan biri olan bu yap t Selim leri nin yazd sons z e li inde sunuyoruz.Defalarca bas lm , ku aklardan ku aklara ula abilmi Sinekli Bakkal, II Ab Ad var n bug ne kadar defalarca bas lm , milyonlarca okur taraf ndan okunmu ve g ncelli ini hi yitirmemi roman Sinekli Bakkal, T rk roman i erisinde zel bir yere sahip Roman, dendi inde akl m za gelen ilk kitaplardan biri olan bu yap t Selim leri nin yazd sons z e li inde sunuyoruz.Defalarca bas lm , ku aklardan ku aklara ula abilmi Sinekli Bakkal, II Abd lhamid d nemini bir ge mi zaman dekoru n nde yans tarak, eskiden yeniye devral nmas gereken k lt r, sanat ve t re de erleri zerinde durur Bir anlamda, yazar ve eseri, tarihi s reklilik aray i erisindedirler

Title : Sinekli Bakkal
Author :  Halide Edib Adıvar
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 476 pages

Rating: 4.8

Reviewer: 6931 Reviews

Memleket Hikâyeleri Book by Refik Halid Karay

Memleket Hikâyeleri Book by Refik Halid Karay

Memleket Hikâyeleri

Memleket Hik yeleri T rk edebiyat nda Anadolunun en hakiki hik yeleridir Anadolu Memleket Hik yelerinde b t n ger ek varl ve i d nyas yla kar m za getirilmi tir Nihad Sami Banarl Geni n n mizah ve siyasal yergi yaz lar yla sa layan Refik Halidin mizah yaz lar gibi hik yeleri de edebiyat m z n bu alan nda bir a ama olmu tur O zamana kadar stanbul s n rlar d Memleket Hik yeleri T rk edebiyat nda Anadolunun en hakiki hik yeleridir Anadolu Memleket Hik yelerinde b t n ger ek varl ve i d nyas yla kar m za getirilmi tir Nihad Sami Banarl Geni n n mizah ve siyasal yergi yaz lar yla sa layan Refik Halidin mizah yaz lar gibi hik yeleri de edebiyat m z n bu alan nda bir a ama olmu tur O zamana kadar stanbul s n rlar d na kamayan T rk hik yesini Anadoluya y neltmekle hik yecili imize yeni bir ufuk a m , yeni bir soluk getirmi tir Cevdet Kudret, T rk Edebiyat nda Hik ye ve RomanRefik Halidin anlatt olaylar b t n yle ya ad d nemin olaylar d r Memleket Hik yeleri ile Gurbet Hik yelerinde canland r lan ki ilerin o u adeta canl d r B t n bu y nleriyle Halide Edip onun yaln z T rk edebiyat n n de il, Rus ve Amerikan edebiyatlar ndan sonra, hik yecilikte cihan l s nde n planda bir yer i gal edebilecek bir hik yecimiz oldu unu belirtir Tanzimattan Bug ne Edebiyat lar Ansiklopedisi

Title : Memleket Hikâyeleri
Author :  Refik Halid Karay
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 197 pages

Rating: 4.9

Reviewer: 9576 Reviews

Kerem ile Aslı Book by Anonymous

Kerem ile Aslı Book by Anonymous

Kerem ile Aslı

Ke i bah esinde bir g zel g rd mAkl m ba mdan ald , ne areTaram z lf n , d km y z neSeherde sevdaya sald , ne areBen de bildim, bu bir ke i k z d rSeherde km tan y ld z d rDar lm g zel bana k sm t rHalimden bilmezsiniz ne are Isfahan ah n n o lu Kerem sarayda g revli olan bir ke i in k z Asl han a k olur nceden s z vermesine ra men ke i , k z n Ke i bah esinde bir g zel g rd mAkl m ba mdan ald , ne areTaram z lf n , d km y z neSeherde sevdaya sald , ne areBen de bildim, bu bir ke i k z d rSeherde km tan y ld z d rDar lm g zel bana k sm t rHalimden bilmezsiniz ne are Isfahan ah n n o lu Kerem sarayda g revli olan bir ke i in k z Asl han a k olur nceden s z vermesine ra men ke i , k z n ah n o luna vermek istemez ve k z ile birlikte diyar diyar ka maya ba lar Sevdi ini bulmak i in Kerem de onlar n pe inden gider.16 y zy l halk edebiyat n n en nemli eserlerinden biri olan Kerem ile Asl da farkl dinlere mensup iki gencin birbirine kavu mak i in ekti i s k nt lar ve kar la t klar g l kler basit ve ak c bir dille anlat l yor

Title : Kerem ile Aslı
Author :  Anonymous
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 184 pages

Rating: 4.5

Reviewer: 3461 Reviews

Kendi Gök Kubbemiz Book by Yahya Kemal Beyatlı

Kendi Gök Kubbemiz Book by Yahya Kemal Beyatlı

Kendi Gök Kubbemiz

Yahya Kemal, en guzel iirlerini 20 yuzy lda yazm t r Bu bak mdan da Turk iirine gu lu bir ses ve soluk getirmi tir Ona gore iir, her eyden once dil, istif ve ahenktir Yahya Kemal iirlerinde tarihimizi, musikimizi, degerlerimizi, butun kultur varl klar m z , medeniyetimizi ideolojiye bulamadan en guzel ekilde ve sanat olarak i lemi tir Kendi Gok Kubbemiz, ya ad Yahya Kemal, en gu zel iirlerini 20 yu zy lda yazm t r Bu bak mdan da Tu rk iirine gu lu bir ses ve soluk getirmi tir Ona go re iir, her eyden o nce dil, istif ve ahenktir Yahya Kemal iirlerinde tarihimizi, musikimizi, deg erlerimizi, bu tu n ku ltu r varl klar m z , medeniyetimizi ideolojiye bulamadan en gu zel ekilde ve sanat olarak i lemi tir Kendi Go k Kubbemiz, ya ad g ana ruhunu yans tan bir milletin yeri ve go g u yle bu tu n bir du nyan n terennu mu du r Bu du nyada Su leymaniye de Bayram Sabah , rindlik, ufuk, a k, musiki, Erenko yu nde Bahar ve vatan vard r stanbul un fethinin bize kazand rd g Mihriya r sal narak Bog azi i nde dola r Onun iirleriyle ge mi , i imizde ya ar Biz, atalarla bulu ur ve geleceg e kanat a ar z Yahya Kemal bize, ge mi i gu nden ve gelecekten ay rmadan onunla i i e sunar Bu sunu ta be er zaaflardan ok insan deg erler o ne kar G nl m, dilim, kan m ve mizac mla sizdenim D nya ve ahrette vatanda lar m benim

Title : Kendi Gök Kubbemiz
Author :  Yahya Kemal Beyatlı
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 102 pages

Rating: 4.3

Reviewer: 4459 Reviews

PDF Download Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç – Melek Sanmıştım Şeytanı by Hüseyin Rahmi Gürpınar

PDF Download Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç – Melek Sanmıştım Şeytanı by Hüseyin Rahmi Gürpınar

Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç - Melek Sanmıştım Şeytanı

T rk edebiyat n n kilometre ta lar ndan biri olan H seyin Rahmi G rp nar, g nl k ya am dile getirirken mizah gesini her zaman n plana kartm t r Bu kitapta yer alan Kuyrukluy ld z Alt nda Bir zdiva ve Melek Sanm t m eytan adl yap tlar gen okurlar m z i in zenle sadele tirilmi tir.D nyaya arpmas beklenen Halley kuyrukluy ld z bu felakete yol a maz ama sta T rk edebiyat n n kilometre ta lar ndan biri olan H seyin Rahmi G rp nar, g nl k ya am dile getirirken mizah gesini her zaman n plana kartm t r Bu kitapta yer alan Kuyrukluy ld z Alt nda Bir zdiva ve Melek Sanm t m eytan adl yap tlar gen okurlar m z i in zenle sadele tirilmi tir.D nyaya arpmas beklenen Halley kuyrukluy ld z bu felakete yol a maz ama stanbul insan n n hayat nda epey bir alkant ya yol a ar Melek Sanm t m eytan adl yk derlemesinde ise yine d neminin stanbul halk n n mahalle aralar nda ya ad klar , evlerin i inde olup bitenler b y k bir canl l kla izilir

Title : Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç – Melek Sanmıştım Şeytanı
Author :  Hüseyin Rahmi Gürpınar
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 232 pages

Rating: 4.6

Reviewer: 6913 Reviews

Read Bu Ülke PDF by Cemil Meriç

Read Bu Ülke PDF by Cemil Meriç

Bu Ülke

Meri in ayn kaynaktan f k rd lar dedi i eserler dizisinin nemli bir halkas Bir a n, bir lkenin vicdan olmak iste i Meri in b t n abas na her zaman y n vermi tir Bu sayfalarda hayat m n b t n , yani b t n sevgilerim, b t n kinlerim, b t n tecr belerim var Bana yle geliyor ki, hayat denen m lakata bu kitab yazmak i in geldim etimin eti, kemi imin kemi i Meri in ayn kaynaktan f k rd lar dedi i eserler dizisinin nemli bir halkas Bir a n, bir lkenin vicdan olmak iste i Meri in b t n abas na her zaman y n vermi tir Bu sayfalarda hayat m n b t n , yani b t n sevgilerim, b t n kinlerim, b t n tecr belerim var Bana yle geliyor ki, hayat denen m lakata bu kitab yazmak i in geldim etimin eti, kemi imin kemi i Bu lke, Meri in s rekli etraf nda doland Do u Bat sorunu yan nda, sol sa kutupla mas na ve kal pla mas na ili kin nemli tesbit ve aforizmalar n da i eriyor

Title : Bu Ülke
Author :  Cemil Meriç
Language : Turkish
Isbn : 9754702810
Format : Paperback
Pages : 339 pages

Rating: 4.7

Reviewer: 5922 Reviews

Book Download Bütün Şiirleri by Orhan Veli Kanık

Book Download Bütün Şiirleri by Orhan Veli Kanık

Bütün Şiirleri

Orhan Veli T rk iirinin zincirk ran , kasketgiydiren i, siville tiren i, a khavaozan Orhan Veli ok daha ileriye bir ad m att iirin kendi z bir dili, bir vezni olmad gibi kendine z konular da olmayaca n g sterdi, ahengin, musikinin de iirden kald r labilece ini anlatt Nurullah Ata Orhan Veli nin kavgas , edebiyat m z n en b y k kavgas d r, bun Orhan Veli T rk iirinin zincirk ran , kasketgiydiren i, siville tiren i, a khavaozan Orhan Veli ok daha ileriye bir ad m att iirin kendi z bir dili, bir vezni olmad gibi kendine z konular da olmayaca n g sterdi, ahengin, musikinin de iirden kald r labilece ini anlatt Nurullah Ata Orhan Veli nin kavgas , edebiyat m z n en b y k kavgas d r, buna inan yorum Irma n yata n daha do al bir vadiye indirdi iire kasket giydirdi, siville tirdi onu Bug nk iir verimleri onun daha verimleridir biraz Cemal S reyya Her t mce bir yana, a k havan n ozan d r Orhan Veli her anlamda Caddeler geni ledi, kitaplar inceldiyse alap n i i de ildir bu Gelece e do ru s ren bir imdinin iir etkisi Yaln zca gam de i ikli i de de il, hepten Atonal Orhan Veli olay da, olayl n yitirmi tir art k iiri ise kalm t r g r n yor, geni a dan bir deyi le Ece Ayhan

Title : Bütün Şiirleri
Author :  Orhan Veli Kanık
Language : Turkish
Isbn : 9750805283
Format : Paperback
Pages : 247 pages

Rating: 4.8

Reviewer: 3300 Reviews

Peyami Safa Fatih Harbiye PDF

Peyami Safa Fatih Harbiye PDF

Fatih Harbiye

Dar lelhan n Konservatuvar n alaturka k sm nda ud e itimi alan Neriman, mensup olmakla iftihar etti i Do u k lt r n ok seven babas Faiz Bey le on be ya ndan beri Fatih semtinde oturmaktad r Yine bu semtte tan t , babas na ok benzeyen ve Dar lelhan da kemen e e itimi alan inasi ile yedi y ld r ni anl d r B t n mahalle, tahamm l s n rlar n zorlayan bu ni anl Dar lelhan n Konservatuvar n alaturka k sm nda ud e itimi alan Neriman, mensup olmakla iftihar etti i Do u k lt r n ok seven babas Faiz Bey le on be ya ndan beri Fatih semtinde oturmaktad r Yine bu semtte ta n t , babas na ok benzeyen ve Dar lelhan da kemen e e itimi alan inasi ile yedi y ld r ni anl d r B t n mahalle, tahamm l s n rlar n zorlayan bu ni anl l k ili kisinin evlilikle bitmesini beklemektedir Ancak Neriman n Dar lelhan da tan t Macit, onun i inde yer etmi Bat l bir hayat ya ama iste ini uyand r r Neriman, Beyo lu nda, Harbiye de ya anan lt l hayat tarz na imrenerek ya ad muhitten, evlerinden, babas n dan, inasi den ve hatta do uyu temsil etti ini d nd kedisinden bile nefret etmeye ba lar Tramvay yoluyla birbirine ba lanan ama birbiriyle ba da mas m mk n olmayan iki semt, Fatih ve Harbiye, ayn co rafyada ya anan bir k lt r ve zihin geriliminin cepheleridir T rk edebiyat n n en retken kalemi Peyami Safa, televizyon dizilerine de konu olan Fatih Harbiye roman nda toplumumuzun ya ad asr le me a da la ma sanc lar na e yalar, ah slar, kurumlar ve mek nlar zerinden ayna tutmaktad r

Title : Fatih Harbiye
Author :  Peyami Safa
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 138 pages

Rating: 4.3

Reviewer: 8163 Reviews

Memleketimden İnsan Manzaraları Book by Nâzım Hikmet Ran

Memleketimden İnsan Manzaraları Book by Nâzım Hikmet Ran

Memleketimden İnsan Manzaraları

On the occasion of the poet s one hundredth birthday, this masterwork is at last available in its entirety in English When, on the eve of the Second World War, Nazim Hikmet 1902 1963 Turkey s most acclaimed and popular poetwas sentenced to twenty eight years in prison for his Communist beliefs, he embarked on the writing of his epic, Human Landscapes from My Country Thi On the occasion of the poet s one hundredth birthday, this masterwork is at last available in its entirety in English When, on the eve of the Second World War, Nazim Hikmet 1902 1963 Turkey s most acclaimed and popular poet was sentenced to twenty eight years in prison for his Communist beliefs, he embarked on the writing of his epic, Human Landscapes from My Country This 17,000 line verse novel is made up of a traveler s vivid encounters with Turkish men and women from all walks of life In colloquial language, Hikmet stages their private hopes and griefs, and through these many human dramas, he documents Turkey s historic transformation into a secular republic Human Landscapes from My Country is livelycinematographic able to capture the least scholarly reader Denise Levertov Human Landscapes from My Country was published in an abridged English language version by Persea Books twenty years ago This new edition marks a major event in contemporary world literature

Title : Memleketimden İnsan Manzaraları
Author :  Nâzım Hikmet Ran
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 600 pages

Rating: 4.7

Reviewer: 4243 Reviews