Read Online Kelile ve Dimne Book by Vishnu Sharma

Read Online Kelile ve Dimne Book by Vishnu Sharma

Kelile ve Dimne

Kel le ve Dimne, evirisi asl ndan daha me hur olan bir d nya klasi idir Asl Sanskrit e Pan atantra D rt t adl kitaba dayanan bu eser nl m sl man d n r ve m tercim bn l Mukaffa taraf ndan Pehlevi versiyonundan Arap a ya evrilmi ti Hint h k mdar Deb el m taraf ndan bilge Beydeb ya Bidpai yazd r lan bu kitap asl nda bir ahlak ve siyaset kitab d r Kitab Kel le ve Dimne, evirisi asl ndan daha me hur olan bir d nya klasi idir Asl Sanskrit e Pan atantra D rt t adl kitaba dayanan bu eser nl m sl man d n r ve m tercim bn l Mukaffa taraf ndan Pehlevi versiyonundan Arap a ya evrilmi ti Hint h k mdar Deb el m taraf ndan bilge Beydeb ya Bidpai yazd r lan bu kitap asl nda bir ahlak ve siyaset kitab d r Kitab n ad eserdeki Kelile ve Dimne adl iki akaldan gelmektedir ran kisras H srev I Enu irvan zaman nda bilge Berz yeh taraf ndan ran k lt r havzas na kazand r lan bu eser, daha sonra bn l Mukaffa n ellerinde bir slam klasi ine d n ecektir M tercimimiz evirisine yazd giri te eserin felsef bir derinli e sahip oldu unu ve z n n ancak felsef analiz yetene ine sahip ki ilerce anla labilece ini ileri s rmektedir Bunun yan s ra eserin s radan insanlarca anla lmas n sa lamak amac yla hayvan masallar fabl tarz nda yaz lm oldu unu belirten bn l Mukaffa Kel le ve Dimne nin pop laritesinin nedenini de b ylece ortaya koymaktad r

Title : Kelile ve Dimne
Author :  Vishnu Sharma
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 254 pages

Rating: 4.3

Reviewer: 4993 Reviews

Book Read Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz by Aziz Nesin

Book Read Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz by Aziz Nesin

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Aziz Nesin Ya ar Ne Ya ar Ne Ya amaz nce radyo oyunu olarak yazd Kazand b y k ba ar st ne sahne oyunu haline getirdi Israrlar zerine senaryosunu yazd o u tiyatrocudan oldu u gibi, bu kez de filmciden telif hakk n alamad Bir haftal k gazetede izgi roman yay mland Ard ndan televizyon senaryosunu yazd Okurlar n iste i, evrenin bask s art nca sonunda Aziz Nesin Ya ar Ne Ya ar Ne Ya amaz nce radyo oyunu olarak yazd Kazand b y k ba ar st ne sahne oyunu haline getirdi Israrlar zerine senaryosunu yazd o u tiyatrocudan oldu u gibi, bu kez de filmciden telif hakk n alamad Bir haftal k gazetede izgi roman yay mland Ard ndan televizyon senaryosunu yazd Okurlar n iste i, evrenin bask s art nca sonunda Ya ar Ya amaz, u an elinizde tuttu unuz roman oldu.Kitab n giri yaz s n kaleme alan Meral elen bu b y k ilgiyi Ya ar Ya amaz n a z ndan yle a kl yor n m n bu kadar yayg nla mas na, beni bu kadar sevmenize ilk zamanlar ak l erdiremiyordum ama, imdi biliyorum art k Nas l hepimizde biraz Don Ki ot luk varsa, demek biraz da Ya ar Ya amaz l k varm Ba ma gelenler yabanc n z olsayd , sever miydiniz beni, arar m yd n z

Title : Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
Author :  Aziz Nesin
Language : Turkish
Isbn : 9754180946
Format : Paperback
Pages : 343 pages

Rating: 4.5

Reviewer: 9326 Reviews

Peyami Safa Fatih Harbiye PDF

Peyami Safa Fatih Harbiye PDF

Fatih Harbiye

Dar lelhan n Konservatuvar n alaturka k sm nda ud e itimi alan Neriman, mensup olmakla iftihar etti i Do u k lt r n ok seven babas Faiz Bey le on be ya ndan beri Fatih semtinde oturmaktad r Yine bu semtte tan t , babas na ok benzeyen ve Dar lelhan da kemen e e itimi alan inasi ile yedi y ld r ni anl d r B t n mahalle, tahamm l s n rlar n zorlayan bu ni anl Dar lelhan n Konservatuvar n alaturka k sm nda ud e itimi alan Neriman, mensup olmakla iftihar etti i Do u k lt r n ok seven babas Faiz Bey le on be ya ndan beri Fatih semtinde oturmaktad r Yine bu semtte ta n t , babas na ok benzeyen ve Dar lelhan da kemen e e itimi alan inasi ile yedi y ld r ni anl d r B t n mahalle, tahamm l s n rlar n zorlayan bu ni anl l k ili kisinin evlilikle bitmesini beklemektedir Ancak Neriman n Dar lelhan da tan t Macit, onun i inde yer etmi Bat l bir hayat ya ama iste ini uyand r r Neriman, Beyo lu nda, Harbiye de ya anan lt l hayat tarz na imrenerek ya ad muhitten, evlerinden, babas n dan, inasi den ve hatta do uyu temsil etti ini d nd kedisinden bile nefret etmeye ba lar Tramvay yoluyla birbirine ba lanan ama birbiriyle ba da mas m mk n olmayan iki semt, Fatih ve Harbiye, ayn co rafyada ya anan bir k lt r ve zihin geriliminin cepheleridir T rk edebiyat n n en retken kalemi Peyami Safa, televizyon dizilerine de konu olan Fatih Harbiye roman nda toplumumuzun ya ad asr le me a da la ma sanc lar na e yalar, ah slar, kurumlar ve mek nlar zerinden ayna tutmaktad r

Title : Fatih Harbiye
Author :  Peyami Safa
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 138 pages

Rating: 4.3

Reviewer: 8163 Reviews

Read Babalar ve Oğullar Book by Ivan Turgenev

Read Babalar ve Oğullar Book by Ivan Turgenev

Babalar ve Oğullar

Yazar n eski nesil ile yeni nesil aras ndaki anla mazl klar i ledi i aheseri Babalar ve O ullar onun sanat n t m y nleriyle ortaya koyan en iyi eserdir.

Title : Babalar ve Oğullar
Author :  Ivan Turgenev
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 269 pages

Rating: 4.3

Reviewer: 2454 Reviews

PDF Download Lucky Wander Boy by D.B. Weiss

PDF Download Lucky Wander Boy by D.B. Weiss

Lucky Wander Boy

Adam Pennyman is ruled by an obsession of his own creation the Catalogue of Obsolete Entertainments, an encyclopedic directory referencing every video game ever played But his chronicling hits a snag when Adam realizes that no matter where he looks, he can find nothing about Lucky Wander Boy, the game that meant the world to him as a kid.Then his luck starts to turn A c Adam Pennyman is ruled by an obsession of his own creation the Catalogue of Obsolete Entertainments, an encyclopedic directory referencing every video game ever played But his chronicling hits a snag when Adam realizes that no matter where he looks, he can find nothing about Lucky Wander Boy, the game that meant the world to him as a kid.Then his luck starts to turn A chance encounter lands him a copywriting job at Portal Entertainment, the monolithic media company that holds the film rights to the Lucky Wander Boy concept Soon Adam embarks on a journey through the corporate sprawl of Hollywood that will ultimately lead him to the game s beautiful creator, Araki Itachi But even with the help of a plucky fellow game head named Clio, such a reckless expedition will require the agility of Pac Man, the nerves of Mario, and the tenacity of Frogger Not to mention, a whole lot of luck

Title : Lucky Wander Boy
Author :  D.B. Weiss
Language : English
Isbn : 0452283949
Format : Paperback
Pages : 276 pages

Rating: 4.7

Reviewer: 2623 Reviews

Rat Book by Andrzej Zaniewski

Rat Book by Andrzej Zaniewski

Rat

De autobiografie van een rat.

Title : Rat
Author :  Andrzej Zaniewski
Language : Dutch
Isbn : 9057130823
Format : Paperback
Pages : 160 pages

Rating: 4.2

Reviewer: 4490 Reviews

Download Online De mens is een grote fazant: een vertelling Book by Herta Müller

Download Online De mens is een grote fazant: een vertelling Book by Herta Müller

De mens is een grote fazant: een vertelling

Windisch, molenaar in een Roemeens dorpje, probeert al jarenlang op een eerlijke manier de benodigde papieren te bemachtigen om met vrouw en dochter naar Duitsland te kunnen vertrekken Uiteindelijk zwicht ook hij voor de corruptie.

Title : De mens is een grote fazant: een vertelling
Author :  Herta Müller
Language : Dutch
Isbn : 9044517406
Format : Hardcover
Pages : 123 pages

Rating: 4.2

Reviewer: 8084 Reviews

Mijn eeuw PDF by Günter Grass

Mijn eeuw PDF by Günter Grass

Mijn eeuw

MIJN EEUW is een boek vol verhalen, negenennegentig om precies te zijn negenennegentig verhalen over de negenennegentig afgelopen jaren van de ten einde lopende eeuw Door de ogen van telkens weer andere mensen vertelt G nter Grass over grote gebeurtenissen en ogenschijnlijke onbenulligheden, over technische uitvindingen en wetenschappelijke ontdekkingen, sportieve en cul MIJN EEUW is een boek vol verhalen, negenennegentig om precies te zijn negenennegentig verhalen over de negenennegentig afgelopen jaren van de ten einde lopende eeuw Door de ogen van telkens weer andere mensen vertelt G nter Grass over grote gebeurtenissen en ogenschijnlijke onbenulligheden, over technische uitvindingen en wetenschappelijke ontdekkingen, sportieve en culturele prestaties, grootheidswaan, vervolging en moord, oorlog en catastrofen, en over telkens weer een nieuw begin Met elkaar leveren deze verhalen een levendig en verrassend afgerond beeld op van deze gruwelijke, fantastische eeuw

Title : Mijn eeuw
Author :  Günter Grass
Language : Dutch
Isbn : 9029065478
Format : Paperback
Pages : 251 pages

Rating: 4.7

Reviewer: 9789 Reviews