Book Read Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz by Aziz Nesin

Book Read Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz by Aziz Nesin

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Aziz Nesin Ya ar Ne Ya ar Ne Ya amaz nce radyo oyunu olarak yazd Kazand b y k ba ar st ne sahne oyunu haline getirdi Israrlar zerine senaryosunu yazd o u tiyatrocudan oldu u gibi, bu kez de filmciden telif hakk n alamad Bir haftal k gazetede izgi roman yay mland Ard ndan televizyon senaryosunu yazd Okurlar n iste i, evrenin bask s art nca sonunda Aziz Nesin Ya ar Ne Ya ar Ne Ya amaz nce radyo oyunu olarak yazd Kazand b y k ba ar st ne sahne oyunu haline getirdi Israrlar zerine senaryosunu yazd o u tiyatrocudan oldu u gibi, bu kez de filmciden telif hakk n alamad Bir haftal k gazetede izgi roman yay mland Ard ndan televizyon senaryosunu yazd Okurlar n iste i, evrenin bask s art nca sonunda Ya ar Ya amaz, u an elinizde tuttu unuz roman oldu.Kitab n giri yaz s n kaleme alan Meral elen bu b y k ilgiyi Ya ar Ya amaz n a z ndan yle a kl yor n m n bu kadar yayg nla mas na, beni bu kadar sevmenize ilk zamanlar ak l erdiremiyordum ama, imdi biliyorum art k Nas l hepimizde biraz Don Ki ot luk varsa, demek biraz da Ya ar Ya amaz l k varm Ba ma gelenler yabanc n z olsayd , sever miydiniz beni, arar m yd n z

Title : Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
Author :  Aziz Nesin
Language : Turkish
Isbn : 9754180946
Format : Paperback
Pages : 343 pages

Rating: 4.5

Reviewer: 9326 Reviews

Rıfat Ilgaz Karartma Geceleri Book

Rıfat Ilgaz Karartma Geceleri Book

Karartma Geceleri

kinci D nya Sava n n s n rlar m za dayand 1944 y l lkede, ekmek, eker, yakacak gibi temel ihtiya maddeleri karneye ba lanm , d ar dan gelebilecek ani bask nlar nlemek amac yla geceleri her yerde karartma uygulamas ba lam t r airlere, yazarlara, d n rlere bask uygulanan bir d nemdir ayn zamanda.Bu s k nt l g nlerde, bir ayd n, air ve edebiyat retm kinci D nya Sava n n s n rlar m za dayand 1944 y l lkede, ekmek, eker, yakacak gibi temel ihtiya maddeleri karneye ba lanm , d ar dan gelebilecek ani bask nlar nlemek amac yla geceleri her yerde karartma uygulamas ba lam t r airlere, yazarlara, d n rlere bask uygulanan bir d nemdir ayn zamanda.Bu s k nt l g nlerde, bir ayd n, air ve edebiyat retmeni olan Mustafa Ural yazd ve toplat lan iir kitab nedeniyle aranmaktad r Sa l k problemleri vard r ve hemen teslim olmak istemez stanbul un so uk ve karart lm sokaklar na, e dost evlerine s n r Tutukland zaman sava bitmi tir, ama sava y llar n n T rkiye de b rakt izler daha uzun s re silinemeyecektir.R fat Ilgaz, Karartma Geceleri nde Mustafa Ural n ka yk s n anlat rken, sava n etkisindeki lkemizin 1940 l y llar na da k tutuyor

Title : Karartma Geceleri
Author :  Rıfat Ilgaz
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 269 pages

Rating: 4.4

Reviewer: 2043 Reviews

Halikarnas Balıkçısı Aganta Burina Burinata Book

Halikarnas Balıkçısı Aganta Burina Burinata Book

Aganta Burina Burinata

Bal k lar, s nger avc lar , dalg lar, gemicilerHalikarnas Bal k s n n hikaye ve romanlar yla gelen bu tipler, sadece edebiyata ilk kez geldikleri i in ilgin de ildirler Bal k , denize ba l olarak, g zelli i, zg rl , ba kald r y , insano lunun ge mi teki ve gelecekteki aray lar n kay plar n , bunal mlar n , korkular n , k rar gibi kendili inden alabild Bal k lar, s nger avc lar , dalg lar, gemicilerHalikarnas Bal k s n n hikaye ve romanlar yla gelen bu tipler, sadece edebiyata ilk kez geldikleri i in ilgin de ildirler Bal k , denize ba l olarak, g zelli i, zg rl , ba kald r y , insano lunun ge mi teki ve gelecekteki aray lar n kay plar n , bunal mlar n , korkular n , k rar gibi kendili inden alabildi ine etkin bir anlat mla ortaya koyarak, a da insanc l bak la eski uygarl klar aras ndaki ba lar g stermi tir.Bal k n n ilk roman olan Agata Burina Burinata, yazar n iirli ve m zikli dilinin, do a ve insan sevgisinin, tan t m ve duygusal g c n n en g zel rneklerinden biridir

Title : Aganta Burina Burinata
Author :  Halikarnas Balıkçısı
Language : Turkish
Isbn : 9754941882
Format : Paperback
Pages : 192 pages

Rating: 4.1

Reviewer: 8618 Reviews

Download Esir Şehrin İnsanları (Esir Şehir Üçlemesi, #1) Book by Kemal Tahir

Download Esir Şehrin İnsanları (Esir Şehir Üçlemesi, #1) Book by Kemal Tahir

Esir Şehrin İnsanları (Esir Şehir Üçlemesi, #1)

Esir ehir lemesi edebiyat m z n g l ve klasikle mi ismi Kemal Tahir in ba yap tlar ndand r Her b y k ve klasik yap t gibi, bir ya da birden ok problemati i m kemmel bir bi imde i leyen bu nehir roman dizisinin ilk kitab olan Esir ehrin nsanlar nda Kemal Tahir, M tareke D nemi Osmanl ayd n n n ve stanbul unun destans direni inin ve m cadelesinin benzersiz Esir ehir lemesi edebiyat m z n g l ve klasikle mi ismi Kemal Tahir in ba yap tlar ndand r Her b y k ve klasik yap t gibi, bir ya da birden ok problemati i m kemmel bir bi imde i leyen bu nehir roman dizisinin ilk kitab olan Esir ehrin nsanlar nda Kemal Tahir, M tareke D nemi Osmanl ayd n n n ve stanbul unun destans direni inin ve m cadelesinin benzersiz bir foto raf n ekmektedir.Kurtulu Sava ncesinin anlat ld pek ok roman yaz lm t r ku kusuz, ama hi biri bu denli edebi ve l ms z olamam t r T rkiye yi, T rkleri sahiden tan mak isteyen yerli yabanc herkes Kemal Tahir i okumak, anlamak zorundad r Halit Refi

Title : Esir Şehrin İnsanları (Esir Şehir Üçlemesi, #1)
Author :  Kemal Tahir
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 448 pages

Rating: 4.8

Reviewer: 2605 Reviews

Book Read İbrahim Efendi Konağı by Samiha Ayverdi

Book Read İbrahim Efendi Konağı by Samiha Ayverdi

İbrahim Efendi Konağı

Bu kitap ne bir hikayedir ne masal ne de roman zaman , mekan , vak alar , ah slar , isimleri hatta vak alar n seyri, s ras ve detaylar n n y zde doksan ile otantik ve ya anm bir devrin, ger ek ve ya anm bir hayat tablosudur Biz, mparatorluk T rkiyesi nin hemen de son evlatlar i inde ha r ne ir oldu umuz askeri, siyasi, i timai ve iktisadi bir tarih meydan nd Bu kitap ne bir hikayedir ne masal ne de roman zaman , mekan , vak alar , ah slar , isimleri hatta vak alar n seyri, s ras ve detaylar n n y zde doksan ile otantik ve ya anm bir devrin, ger ek ve ya anm bir hayat tablosudur Biz, mparatorluk T rkiyesi nin hemen de son evlatlar i inde ha r ne ir oldu umuz askeri, siyasi, i timai ve iktisadi bir tarih meydan nda k e kapmaca oynam kimseler olarak, g r p duyduklar m z , tad p koklad klar m z , kudretimiz l s nde, gelecek nesillere intikal ettirmek mecburiyetinin alt nda bulunuyoruz te bu kitab n meydana gelmesi de o vazife hissinin bir netice ve zar retinden ibarettir

Title : İbrahim Efendi Konağı
Author :  Samiha Ayverdi
Language : Turkish
Isbn : 9757663476
Format :
Pages : 440 pages

Rating: 4.3

Reviewer: 7565 Reviews

Chingiz Aitmatov Beyaz Gemi PDF

Chingiz Aitmatov Beyaz Gemi PDF

Beyaz Gemi

Aytmatov un, edebiyat leminde geni akisler uyand ran, verilmek istenen mesajla yarat lan tiplerin b y k bir uyum sa lad eserlerinden biridir Roman n kahraman yedi sekiz ya lar nda bir ocuktur ocuk, safl n, bozulmam l n ve gelece in sembol d r Aytmatov, ocu un saf ve temiz d nyas ndan, hayat n ac ve plak ger e ine uzanan bir roman kurgusunu meydana kar Aytmatov un, edebiyat leminde geni akisler uyand ran, verilmek istenen mesajla yarat lan tiplerin b y k bir uyum sa lad eserlerinden biridir Roman n kahraman yedi sekiz ya lar nda bir ocuktur ocuk, safl n, bozulmam l n ve gelece in sembol d r Aytmatov, ocu un saf ve temiz d nyas ndan, hayat n ac ve plak ger e ine uzanan bir roman kurgusunu meydana karmay ba ar r Ona g re ocukluk, gelecekteki insan karakterinin tohumudur ocukluk ger ek ana dili renmeye ve evresindeki insanlarla, tabiatla ve zellikle k lt rle ba lar n hissetmeye ba lad d nemdir.Aytmatov, Beyaz Gemi ile destan, efsane ve masal gibi o u ifah edebiyat unsurlar n eserlerine sokmaya ba lar Ge mi i temsil eden dede ile gelece i temsil eden ocuk aras nda dramatik bir ili ki kurarak insan duygu ve d ncelerine kendine has yorumlar getirir

Title : Beyaz Gemi
Author :  Chingiz Aitmatov
Language : Turkish
Isbn : 9754370435
Format : Paperback
Pages : 168 pages

Rating: 4.1

Reviewer: 7468 Reviews

Sinekli Bakkal PDF by Halide Edib Adıvar

Sinekli Bakkal PDF by Halide Edib Adıvar

Sinekli Bakkal

Ad var n bug ne kadar defalarca bas lm , milyonlarca okur taraf ndan okunmu ve g ncelli ini hi yitirmemi roman Sinekli Bakkal, T rk roman i erisinde zel bir yere sahip Roman, dendi inde akl m za gelen ilk kitaplardan biri olan bu yap t Selim leri nin yazd sons z e li inde sunuyoruz.Defalarca bas lm , ku aklardan ku aklara ula abilmi Sinekli Bakkal, II Ab Ad var n bug ne kadar defalarca bas lm , milyonlarca okur taraf ndan okunmu ve g ncelli ini hi yitirmemi roman Sinekli Bakkal, T rk roman i erisinde zel bir yere sahip Roman, dendi inde akl m za gelen ilk kitaplardan biri olan bu yap t Selim leri nin yazd sons z e li inde sunuyoruz.Defalarca bas lm , ku aklardan ku aklara ula abilmi Sinekli Bakkal, II Abd lhamid d nemini bir ge mi zaman dekoru n nde yans tarak, eskiden yeniye devral nmas gereken k lt r, sanat ve t re de erleri zerinde durur Bir anlamda, yazar ve eseri, tarihi s reklilik aray i erisindedirler

Title : Sinekli Bakkal
Author :  Halide Edib Adıvar
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 476 pages

Rating: 4.8

Reviewer: 6931 Reviews

Aliide, Aliide Book by Mare Kandre

Aliide, Aliide Book by Mare Kandre

Aliide, Aliide

Med ett tiofaldigt nej inleds romanen, ett portr tt av en tta rig flicka som konfronteras med v rlden Hennes k nsloliv r vid ppet f r alla intryck och d rf r blir varje upplevelse s betydelsem ttad och stark att det knappt kan uth rdas.

Title : Aliide, Aliide
Author :  Mare Kandre
Language : Swedish
Isbn : 9172211776
Format : Paperback
Pages : 271 pages

Rating: 4.1

Reviewer: 9205 Reviews

Download Online Metamorphoses: Volume I, Books I-VIII Book by Ovid

Download Online Metamorphoses: Volume I, Books I-VIII Book by Ovid

Metamorphoses: Volume I, Books I-VIII

The Metamorphoses is a Latin narrative poem by the Roman poet Ovid, considered his magnum opus Comprising fifteen books and over 250 myths, the poem chronicles the history of the world from its creation to the deification of Julius Caesar within a loose mythico historical framework.Book I The Creation, the Ages of Mankind, the flood, Deucalion and Pyrrha, Apollo and Dap The Metamorphoses is a Latin narrative poem by the Roman poet Ovid, considered his magnum opus Comprising fifteen books and over 250 myths, the poem chronicles the history of the world from its creation to the deification of Julius Caesar within a loose mythico historical framework.Book I The Creation, the Ages of Mankind, the flood, Deucalion and Pyrrha, Apollo and Daphne, Io, Pha ton.Book II Pha ton cont , Callisto, the raven and the crow, Ocyrhoe, Mercury and Battus, the envy of Aglauros, Jupiter and Europa.Book III Cadmus, Diana and Actaeon, Semele and the birth of Bacchus, Tiresias, Narcissus and Echo, Pentheus and Bacchus.Book IV The daughters of Minyas, Pyramus and Thisbe, the Sun in love, Salmacis and Hermaphroditus, the daughters of Minyas transformed, Athamas and Ino, the transformation of Cadmus, Perseus and Andromeda.Book V Perseus fight in the palace of Cepheus, Minerva meets the Muses on Helicon, the rape of Proserpina, Arethusa, Triptolemus.Book VI Arachne Niobe the Lycian peasants Marsyas Pelops Tereus, Procne, and Philomela Boreas and Orithyia.Book VII Medea and Jason, Medea and Aeson, Medea and Pelias, Theseus, Minos, Aeacus, the plague at Aegina, the Myrmidons, Cephalus and Procris.Book VIII Scylla and Minos, the Minotaur, Daedalus and Icarus, Perdix, Meleager and the Calydonian Boar, Althaea and Meleager, Achelous and the Nymphs, Philemon and Baucis, Erysichthon and his daughter source wiki

Title : Metamorphoses: Volume I, Books I-VIII
Author :  Ovid
Language : English
Isbn : 0674990463
Format : Hardcover
Pages : 496 pages

Rating: 4.9

Reviewer: 6218 Reviews

Download Online Elegies Book by Propertius

Download Online Elegies Book by Propertius

Elegies

The passionate and dramatic elegies of Propertius gained him a reputation as one of Rome s finest love poets Here he portrays the exciting, uneven course of his love affair with Cynthia and tells us much about his contemporaries and the society in which he lives, while in later poems he turns to mythological themes and the legends of early Rome In this new edition of Pr

The passionate and dramatic elegies of Propertius gained him a reputation as one of Rome s finest love poets Here he portrays the exciting, uneven course of his love affair with Cynthia and tells us much about his contemporaries and the society in which he lives, while in later poems he turns to mythological themes and the legends of early Rome In this new edition of Propertius, G P Goold solves some longstanding questions of interpretation and gives us a faithful and stylish prose translation His explanatory notes and glossary index offer steady guidance and a wealth of information.Born in Assisi about 50 BCE, Sextus Propertius moved as a young man to Rome, where he came into contact with a coterie of poets, including Virgil, Tibullus, Horace, and Ovid Publication of his first book brought immediate recognition and the unwavering support of Maecenas, the influential patron of the Augustan poets He died perhaps in his mid thirties, leaving us four books of elegies that have attracted admirers throughout the ages.

Contains Book 1 through 4

Title : Elegies
Author :  Propertius
Language : English
Isbn : 067499020X
Format : Hardcover
Pages : 464 pages

Rating: 4.4

Reviewer: 5711 Reviews